Grupa dzieci 5, 6 letnich

Oddział II : Grupa dzieci 5 i 6 letnich
Wychowawca : Jadwiga Kamińska

NA CO DZIEŃ W PRZEDSZKOLU...


8.00 - 9.00 - Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami i innymi zabawkami, śpiewamy, podejmujemy zabawy rozwijające mowę i myślenie oraz wyzwalające naszą aktywność twórczą i ekspresję, słuchamy bajek czytanych przez Panią, ćwiczymy

9.00 - 9.05 - Odwiedzamy łazienkę, myjemy ręce

9.05 - 9.25 - Zjadamy smaczne śniadanie

9.25 - 9.30 - Korzystamy z łazienki, myjemy ząbki

9.30 - 10.00 - Uczestniczymy w zajęciach i zabawach kierowanych przez Panią: słuchamy opowiadań, uczymy się wierszy, rysujemy, malujemy, lepimy, wycinamy, tworzymy, układamy, liczymy, porównujemy, mierzymy, śpiewamy, tańczymy, bawimy się rytmami

10.00 - 10.05 - Korzystamy z toalety

10.05 - 10.30 - Dalej uczestniczymy w ciekawych zajęciach, kierowanych przez Panią, zabawach tematycznych, słuchamy muzyki i bawimy się przy niej,
utrwalamy piosenki i wierszyki, czasami zapraszamy do nas Gości, wyjeżdżamy do GCI / uczestniczymy w wycieczkach pieszych, obserwujemy przyrodę

10.30 - 10.45 - Zjadamy drugie śniadanko, korzystamy z łazienki, ubieramy się

10.45 - 11.50 - Wychodzimy na świeże powietrze: bawimy się na podwórku, rozwijamy wyobraźnię, obserwujemy, podziwiamy, ćwiczymy, wychodzimy na spacery lub wyjeżdżamy na wycieczki

11.50 - 12.00 - Przygotowujemy się do obiadu: odwiedzamy łazienkę, dokładnie myjemy rączki

12.00 - 12.30 - Jemy pyszny obiadek

12.30 - 12.40 - Korzystamy z toalety, myjemy ząbki

12.40 - 13.00 - Słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez Panią

Do zobaczenia następnego dnia !

---------------------------------------------------------------------------------------------

STANDARDY ROZWOJOWE DLA DZIECI 5 i 6 LETNICH

Standardy rozwojowe dla dzieci 6 letnich – umiejętności, które dziecko powinno nabyć w bieżącym roku szkolnym

Rozwój fizyczny
 • dziecko:
 • rozbiera i ubiera się samodzielnie
 • sznuruje buty
 • samodzielnie spożywa posiłki
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe
 • prawidłowo trzyma narzędzie do rysowania - posługuje się jedną ręką podczas rysowania
 • ze starannością i z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne
 • prawidłowo koloruje, wycina obrazki nożyczkami
 • lepi z plasteliny
 • składa papier, co najmniej podwójnie
 • porusza się w rytm muzyki
 • sygnalizuje nauczycielowi złe samopoczucie
 • skacze przez skakankę
 • jeździ na rowerze na dwóch kołach
 • kopie piłkę w podanym kierunku
 • rzuca piłką do celu z niewielkiej odległości

Rozwój umysłowy
 • dziecko:
 • nazywa przedmioty ze swojego otoczenia i na obrazkach
 • dostrzega różnice i podobieństwa
 • z zainteresowaniem ogląda książki
 • uważnie słucha bajek, opowiadań, wierszy
 • opowiada treść bajki, wiersza
 • potrafi formułować pytania i odpowiedzi
 • wypowiada się spontanicznie
 • rozwiązuje zagadki
 • określa, co zdarzyło się wcześniej, a co później
 • dostrzega związki przyczynowo- skutkowe
 • różnicuje głoski o podobnym brzmieniu
 • poprawnie artykułuje głoski
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów (tzw. głoskowania)
 • wyodrębnia głoski na początku, w środku i na końcu wyrazu
 • samodzielnie wymyśla wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę
 • wyklaskuje ilość sylab w wyrazie
 • potrafi samodzielnie nazwać kolory, czynności, figury
 • określa cechy przedmiotów: wielkość, kształt, długość itp.
 • nazywa zjawiska atmosferyczne; deszcz, śnieg, grad itd.
 • rozumie polecenia i pytania nauczyciela
 • powtarza z pamięci krótkie teksty
 • klasyfikuje przedmioty według jednej lub kilku cech
 • nazywa części ciała - potrafi je wskazać
 • prawidłowo określa położenie przedmiotów względem siebie
 • stosuje przyimki: na, pod, obok, za, przed, w, nad
 • poprawnie określa kierunki; lewo, prawo
 • odtwarza proste rytmy
 • prawidłowo liczy przedmioty do 20 (w tym dziesiątkuje)
 • dodaje i odejmuje do dziesięciu
 • prawidłowo wymienia kolejność ułożenia przedmiotów
 • rysuje po śladzie
 • układa w całość obrazki, puzzle
 • układa proste historyjki obrazkowe
 • zna swoje imię, nazwisko, adres, zawód rodziców
 • rozpoznaje i różnicuje dźwięki z otoczenia
 • wykonuje ćwiczenia ortofoniczne
 • sylabizuje w trakcie zabaw
 • śpiewa piosenki - ilustruje je ruchem
 • podejmuje role w zabawach parateatralnych
 • zna osiągnięcia w dziedzinie techniki - jest zainteresowane urządzeniami technicznymi
 • rozumie rymy i próbuje je tworzyć
 • tworzy zbiory przedmiotów - pamięta je i wie, którego brakuje
 • prawidłowo używa czasu przeszłego i przyszłego
 • mówi poprawnie

Rozwój społeczno - emocjonalny
 • dziecko:
 • zgodnie bawi się z kolegami
 • grzecznie i kulturalnie zwraca się do innych
 • zna imiona kolegów i koleżanek
 • przestrzega umów i zasad przyjętych w grupie
 • pomaga kolegom i koleżankom
 • wykonuje polecenia nauczyciela
 • mówi o swoich potrzebach, nazywa swoje emocje
 • doprowadza do końca rozpoczętą pracę
 • odkłada na miejsce zabawki po skończonej zabawie
 • stara się być samodzielne
 • ma dobre samopoczucie, jest pogodne i radosne
 • rozumie, co jest dobre, a co złe
 • nie ocenia innych na podstawie jego wyglądu
 • radzi sobie w sytuacjach konfliktowych
 • nawiązuje kontakt z nauczycielem
 • potrafi zachować się odpowiednio w miejscach publicznych
 • wita się i żegna ze znanymi osobami
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw
 • potrafi bezpiecznie przejść przez jezdnię
 • zna telefony alarmowe

Przedszkolowo.pl logo